Невербалният език играе изключително важна роля в общуването, като около 70-80% от комуникацията се основава на невербални сигнали. Той предава информация и емоции, които могат да бъдат по-силни и по-ясни от сами думите.

Езикът на тялото може да влияе на общуването по множество начини. Първо, той помага да се уточни и разбере по-добре смисълът на изказаното. Жестовете, мимиката на лицето и тонът на гласа могат да подчертаят или променят значение на израза.

Освен това, позволява изразяването на емоции по-силно и непосредствено. Той предразполага за установяване на емоционална връзка между хората и създаване на по-доверчива обстановка.
Невербалните сигнали също така показват нашето внимание и интерес към събеседника. Правилният очен контакт, позицията на тялото и жестовете ни издават кога сме ангажирани в разговора.

Те играят роля и в установяването на доверие и добри отношения. Ако невербалните жестове са съгласувани с изказваните думи, това подсилва убеждението, че човекът е искрен и надежден.
Показва намеренията и мотивациите на другите хора. Жестовете и изразът на лицето ни могат показателно да открият неразбиране, съпротива или съгласие, което не се изразява ясно с думи.

Невербалните сигнали могат да бъдат използвани и за регулиране на комуникацията – темпото и характера на разговора. Те могат да дадат информация, че е нужна по-голяма пауза или смяна на темата.
Той може да бъде универсален начин за комуникация, който преодолява различни езикови препятствия.

Невербалният език е изключително важен за общуването, като ни съдейства да разберем и бъдем разбрани по-добре, да изразим емоциите си и да създадем положителни и доверителни взаимоотношения с другите хора. Затова е от съществено значение да бъдем внимателни и осъзнати за невербалните сигнали, които изпращаме и приемаме, като така можем да подобрим качеството на нашето общуване.

Google+ Comments